www.miniopterus.sk   

Odporúčaná literatúra

BARUŠ V. a kol., 1989: Červená kniha 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

BARUŠ V., OLIVA O., 1992: Obojživelníci Amphibia. Fauna ČSFR, Academia, Praha.

ČAPUTA A., HOLČÍK J., BERGER Z., 1982: Atlas chránených živočíchov Slovenska. Obzor, Bratislava.

DUNGEL J., ŘEHÁK Z., 2005: Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Academia, Praha.

HRABĚ S., OLIVA O., OPATRNÝ E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. SPN, Praha.

LEHOTSKÁ B., 1993: Záchrana ropuchy obyčajnej (Bufo bufo L. 1758) v povodí Vydrice - Bratislava. Práca ŠVOČ. Environmentálna sekcia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.

LEHOTSKÁ B., LEHOTSKÝ R., 2000: Žaby - naše druhy, ich ohrozenie a možnosti ochrany, 15. rokov akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave. ZO SZOPK Miniopterus, Bratislava.

MIKÁTOVÁ B., ROTH P., VLAŠÍN M., PIÁLEK J., 1991: Ochrana obojživelníků. Příručka pro ochránce přírody č. 1, ÚVR ČSOP, Praha.

MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M., 1998: Ochrana obojživelníků. EkoCentrum, Brno.

OLIVA O., HRABĚ S., LÁC J., 1968: Stavovce Slovenska I. Ryby, obojživelníky, plazy. Vydavateľstvo SAV, Bratislava.

PECINA P., ČEPICKÁ A., 1979: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů I. SPN, Praha.

ŠTĚPÁNEK O., 1986: Vreckový atlas rýb, obojživelníkov a plazov. SPN, Bratislava.

ZWACH I., 1990: Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

 

Logo Miniopterus