www.miniopterus.sk   

Možnosti ochrany žiab

Starostlivosť o existujúce biotopy

Starostlivosť je dôležitá hlavne pri menších vodných nádržiach, ktoré poskytujú vhodné podmienky nielen pre nakladenie vajíčok dospelými jedincami ale predovšetkým k úspešnej metamorfóze. Takéto nádrže je potrebné pravidelne čistiť od naneseného sedimentu, zhrnúť napadané lístie príp. konáre z vodnej hladiny, čiastočne likvidovať premnoženú vodnú vegetáciu, príp. vyčistiť nádrž a jej okolie od odpadkov. Tieto práce by sa mali realizovať v mesiacoch august - september. Niekedy je potrebné preriediť pobrežné náletové dreviny s cieľom presvetlenia nádrže.

Na najvýznamnejších lokalitách možno zabezpečiť aj právnu ochranu napr. vyhlásením za chránený areál, či prírodnú rezerváciu.

Menej vhodné lokality je možné čiastočne upraviť, čím sa zlepšia podmienky pre úspešné rozmnožovanie obojživelníkov. Úpravy sa týkajú predovšetkým brehov (napr. zošikmenie a zdrsnenie), dna (napr. prehĺbenie), príp. okolitej vegetácie.


Budovanie náhradných biotopov

V oblastiach, kde boli v minulosti zlikvidované pre žaby vhodné vodné plochy, sa osvedčilo, už vo viacerých prípadoch, vybudovanie náhradných vodných nádrží. Ak chceme, aby bola výstavba umelej vodnej nádrže úspešná a účelná, musí spĺňať všetky požadované kritériá.

  1. Vhodnosť výberu miesta. V závislosti od druhu je nutné, aby sa nádrž nebudovala v hustej zástavbe, čím sa znemožňuje volný pohyb žiab v čase migrácie a nezanedbateľný je tu pre ne aj nedostatok vhodných úkrytov. Najlepšie je vybrať miesto na okraji lesa či iného súvislého vyššieho a plošne dostatočne veľkého vegetačného porastu. V každom prípade ide o stavebný zásah, ktorý si vyžaduje príslušné úradné povolenia a schválenia. Často sme svedkami, kde napr. obyvatelia sídliska v dobrom úmysle vybudujú pred domom menšie jazierko. V najbližšom jarnom období potom nie sú schopní uchrániť žaby, ktoré sa do jazierka nasťahujú, pred ich zabíjaním niektorými deťmi či nájomníkmi, ktorých ruší nočné kŕkanie. Veľká časť žiab, v takomto prípade, končí aj pod kolesami áut.
  2. Kvalita vody. Ako sme už uviedli, v závislosti od druhu, sú v menšej či väčšej miere žaby závislé na vode a samozrejme na jej kvalite. Často býva voda znečistená rôznymi cudzorodými chemickými látkami, ktoré sa do nej dostávajú ako produkty ľudskej činnosti. Tieto spôsobujú zmenu pH vody, zvyšovanie obsahu ťažkých kovov, a ďalšie zmeny, ktoré môžu vo výraznejšej miere ovplyvniť vývoj žiab. Vybudovaniu vodnej nádrže by teda mala predchádzať čo najpresnejšia chemická analýza vody, ktorá bude nádrž zásobovať a zváženie možnosti jej znečistenia v budúcnosti zhodnotením okolitých potenciálnych zdrojov znečistenia.
  3. Parametre nádrže. Jedným z dôležitých parametrov je sklon brehov. Vysoké a strmé brehy znemožňujú žabám vchádzať a predovšetkým vychádzať z nádrže. Pokiaľ túto podmienku nemožno splniť po celom jej obvode, zvolíme šikmý breh aspoň na dvoch troch miestach, aby nepredstavoval breh pre žaby idúce z vody neprekonateľnú bariéru. V závislosti do druhu treba brať do úvahy aj možnosť osvitu nádrže slnkom. Niektoré druhy (napr. ropucha obyčajná) nemajú v tomto smere zvláštne nároky. Sú však aj žaby, pre ktoré je dopad slnečného svetla na vodnú hladinu nevyhnutnou podmienkou. Sú to napr. rosnička, ropucha zelená a skokan zelený. Významná je aj hĺbka vody. Hlbšiu vodu (40 cm a viac) vyhľadávajú napr. skokan zelený a ropucha obyčajná. Vyslovene plytkú vodu (iba niekoľko cm) obývajú kunky. V období larválneho vývoja jedincov je dôležitá prítomnosť vodnej vegetácie. Táto plní dve dôležité úlohy. Zabezpečuje úkryt pre všetky vývojové štádiá žiab a na jar aj možnosť prichytenia vajíčok. Pre zimovanie žiab je dôležitý aj typ pôdneho substrátu brehov a dna nádrže. Mal by svojím charakterom umožňovať žabám pomerne ľahké zahrabanie sa.

Ochrana žiab v čase ich migrácie

Počas migrácií žiab dochádza veľmi často k ich usmrcovaniu na cestách. Najúčinnejším riešením by bolo úplné vylúčenie dopravy na kritických úsekoch, čím by sa úhynom zabránilo. Nakoľko to však na väčšine lokalít nie je možné, musíme pristúpiť k ďalším alternatívnym spôsobom ochrany migrujúcich žiab.

1. Dopravné značenie

Jednou z možností, ako obmedziť množstvo usmrtených žiab je umiestnenie dopravnej značky "Iné nebezpečenstvo" v kombinácii s vysvetľujúcim textom a značkou obmedzujúcou rýchlosť automobilovej dopravy. V niektorých štátoch Európy je priamo dopravnými predpismi schválená značka s vyobrazením žaby. Pri nižšej rýchlosti sa môže vodič z väčšou pravdepodobnosťou vyhnúť migrujúcim jedincom na vozovke.

2. Prenášanie žiab v čase migrácie

V prípade dobrého poznania zákonitostí migrácie na konkrétnej lokalite, je možno ako núdzové a krátkodobé riešenie uplatniť priamy zber a prenos migrujúcich žiab cez vozovku. Toto opatrenie si nevyžaduje žiadne technické a finančné vybavenie avšak je veľmi fyzicky náročné. Aby sa dosiahla požadovaná účinnosť je potrebné zabezpečiť prenos žiab aj v nočných hodinách.

3. Stavba zábran a následné prenášanie žiab

Zatiaľ asi najosvedčenejšou metódou je stavba zábran a následný prenos zozbieraných žiab cez vozovku. Ako zábrany môžu byť použité drevené dosky, pletivo natiahnuté medzi stĺpikmi alebo na Slovensku najčastejšie používaná plastová fólia. V každom prípade ide o znemožnenie vstupu žabám na vozovku a ich následnému usmrteniu automobilovou dopravou. Pri stavbe zábran je treba myslieť na nutnosť ich demontáže po ukončení migrácie. V prípade ich ponechania môže totiž dôjsť k veľkým stratám nielen na žabách, ale aj na iných živočíchoch.

Zábrany sa budujú na miestach s maximálnym množstvom tiahnúcich žiab cez vozovku, ktoré je potrebné vysledovať, alebo určiť podľa koncentrácie usmrtených žiab na vozovke. Po výstavbe zábran je potrebné v čase migrácie tieto úseky denne sledovať a zachytené žaby spoza zábran zbierať a prenášať cez cestu do najbližšej vodnej nádrže, do ktorej smerovali migrujúce jedince. Pre úspešný priebeh záchrannej akcie v budúcich rokoch je dôležitá, podľa vlastných možností, aj presná evidencia o prenesených jedincoch žiab. Je tak možné realizovať určité zmeny vedúce k zvýšeniu účinnosti zábran a presnejšie odhadnúť termín a dĺžku migrácie. Na niektorých lokalitách sa v určitých úsekoch tesne popri fólii zakopávajú do zeme vedrá, čím sa môže zvýšiť účinnosť zábran. V prípade, ak nie sú žaby z týchto vedier pravidelne vyberané, strácajú vedrá svoj význam.

Táto metóda si vyžaduje už aj určité, aj keď väčšinou len jednorázové, finančné náklady a zabezpečenie dostatočného množstva účastníkov. Zber a prenos žiab je potrebné vykonávať aj v nočných hodinách, ale predovšetkým v daždivom počasí, ktoré spôsobuje zvýšenie počtu migrujúcich jedincov.

4. Podchody pre žaby

Jednou z moderných, ale nepochybne finančne mimoriadne nákladných metód ochrany migrujúcich žiab je aj budovanie podchodov pre žaby. Cieľom takýchto zariadení je úplne vylúčiť možnosť stretu žiab s automobilovou dopravou a zabezpečiť bezpečný prechod obojživelníkov, drobných cicavcov a ďalších druhov živočíchov na druhú stranu vozovky bez kontaktu s človekom. Podchody samotné však nestačia. Spolu s nimi je potrebné vybudovať navádzacie zariadenia (trvalé zábrany) na oboch stranách vozovky. Dôležitý je aj charakter terénu, ktorým cestná komunikácia prechádza. V prípade jeho nevhodnosti sa môžu finančné náklady na výstavbu podchodov mnohonásobne zvýšiť. Preto je najlepšie o realizácii podchodov uvažovať už pri samotnej stavbe či plánovanej rekonštrukcii vozovky.


Environmentálna výchova

V neposlednom rade pri ochrane obojživelníkov, takisto ako aj iných živočíchov či rastlín, zohráva významnú úlohu environmentálna výchova detí, mládeže, ale aj dospelých. Je dôležité, aby si ľudia uvedomili význam týchto živočíchov v našej prírode, prekonali akosi zakódovaný odpor a strach k nim a pochopili nutnosť ich ochrany. Je potešiteľné, že práve žaby patria medzi také skupiny živočíchov, ktoré sa tešia v environmentálnej výchove určitej popularite. Zber a prenos žiab cez cestnú komunikáciu môže byť určitým zlomom pre človeka k zmene jeho postoja k týmto živočíchom, či životnému prostrediu vôbec.

Logo Miniopterus