www.miniopterus.sk   

Monitoring a ochrana netopierov v CHKO Ponitrie a okolí


Obdobie: 1996-1999, 2005

Orografické celky: Tríbeč (110), Hornonitrianska kotlina (230), Vtáčnik (280), Pohronský Inovec (290), Nitrianska pahorkatina (802), Žitavská pahorkatina (803)

Použitá metodika: zimné sčítanie netopierov, kontrola podkrovných priestorov, netting

Počet preskúmaných lokalít: 17 jaskýň, 1 hradná pivnica, 68 podkroví, 2 nettingové lokality

Z toho pozitívnych lokalít: 13 jaskýň, 1 hradná pivnica, 23 podkroví, 2 nettingy

Druhy zistené v zimnom období: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis bechsteinii, Myotis mystacinus/brandtii, Myotis dasycneme, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus a Plecotus austriacus

Druhy zistené v podkrovných priestoroch: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis bechsteinii, Myotis nattereri, Myotis emarginatus, Eptesicus serotinus, Plecotus auritus a Plecotus austriacus

Druhy odchytené počas nettingu:

Účastníci: B. Lehotská, R. Lehotský, M. Mikulová, S. Rezník, M. Ševčík

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský

Logo Miniopterus