www.miniopterus.sk   

Súťaž LIEČIVÉ RASTLINY

Obsahové zameranie:
Liečivé rastliny a ich všestranné využitie.

Cieľ súťaže:
Súťaž Liečivé rastliny je celoštátna korešpondenčná súťaž, ktorej cieľom je:

  • vzbudiť u žiakov záujem o liečivé rastliny,
  • napomáhať rozširovaniu poznatkov o liečivých rastlinách, osvojeniu zručností a správnych zásad pri pestovaní, zbere, sušení, spracovaní, ako aj všestrannom využívaní liečivých rastlín,
  • zvyšovať informovanosť mladej generácie o zásadách zdravého spôsobu života, propagovať používanie liečivých rastlín v rámci prevencie proti ochoreniam, pri fyzickej a psychickej únave a na zvýšenie výkonnosti organizmu,
  • viesť deti k zodpovednosti za svoje zdravie a prispievať k cieľavedomému, účelnému a systematickému využívaniu voľného času detí,
  • vychovávať žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie,
  • vytvárať u žiakov uvedomelý a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe.

Vyhlasovateľ súťaže:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Organizátori súťaže:

  • 1. - 7. ročník: Iuventa (Bratislava)
  • 8. - 10. ročník: Environmentálna poradňa Studnička (Bratislava), Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Miniopterus (Bratislava), Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (Bratislava)
  • od 11. ročníka: Environmentálna poradňa Studnička (Bratislava)

Celoštátna odborná komisia súťaže Liečivé rastliny v rokoch 2002-2005:
predseda: RNDr. Anna Chocholatá
tajomník: Mgr. Roman Lehotský
ostatní členovia: Mgr. Kveta Geclerová, RNDr. Helga Kothajová, Mgr. Blanka Lehotská, RNDr. Jana Ružičková a RNDr. Magdaléna Peniašteková, CSc.

Podmienky súťaže:
Súťaž je určená jednotlivcom. Súťažiaci sú rozdelení na dve kategórie. Do kategórie „M“ (mladší) sú zaradení žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy a sekundy OGY. Do kategórie „S“ (starší) sú zaradení žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty OGY.

Priebeh a výsledky jednotlivých ročníkov:

  2. ročník (školský rok 1996/1997)
výsledková listina
     
  3. ročník (školský rok 1997/1998)
výsledková listina
     
  4. ročník (školský rok 1998/1999)
výsledková listina
     
  5. ročník (školský rok 1999/2000)
výsledková listina
     
  6. ročník (školský rok 2000/2001)
práce žiakov, výsledková listina, výber fotografií z celoštátneho kola
     
  7. ročník (školský rok 2001/2002)
výsledková listina, výber fotografií z celoštátneho kola
     
 

8. ročník (školský rok 2002/2003)
výsledková listina, zhodnotenie priebehu, výber fotografií

     
  9. ročník (školský rok 2003/2004)
metodické listy, výsledková listina, zhodnotenie priebehu, výber fotografií z celoštátneho kola
     
  10. ročník (školský rok 2004/2005)
testy, výsledková listina, zhodnotenie priebehu,
výber fotografií z celoštátneho kola

Logo Miniopterus