www.miniopterus.sk   

Liečivé rastliny - 8. ročník

Školský rok: 2002/2003

Zhodnotenie priebehu:

Na rozdiel od minulých ročníkov nás mimoriadne potešil výrazný nárast počtu súťažiacich. Čiastočne to zrejme spôsobil prechod na čisto korešpondenčnú súťaž, ale aj intenzívnejšia propagácia súťaže na bratislavských školách, ktorých účasť bývala v minulosti veľmi zriedkavá. Do súťaže bolo prihlásených 299 súťažných prác, ktoré vypracovali žiaci 58 základných škôl a 16 osemročných gymnázií z celého Slovenska.


Účasť základných škôl a osemročných gymnázií v 8. ročníku súťaže Liečivé rastliny

Radosť sme mali aj z opätovnej účasti žiakov, ktorých si pamätáme ešte z predchádzajúcich ročníkov. Poďakovať sa chceme aj učiteľom a rodičom za ich povzbudzujúce slová, ktoré pripojili k niektorým prácam žiakov.

Rozhodovanie pri samotnom hodnotení vašich prác nebolo pre členov odbornej komisie jednoduché. Úlohou každej súťaže je ale stanoviť poradie súťažiacich a oceniť tých najlepších. Detailné bodovanie každej práce nám umožnilo túto úlohu splniť, aj keď rozdiely v mnohých prípadoch boli len nepatrné. Umiestnenie každého z vás nájdete vo výsledkovej listine. Tí, ktorí sa 8. ročníka súťaže Liečivé rastliny nezúčastnili, si môžu zadania úloh pozrieť v metodicko-organizačných pokynoch pre tento ročník.

Odborná komisia obdivovala aj netradičné výtvarné spracovanie niektorých prác, ktoré však nebolo v zmysle metodicko-organizačných pokynov zohľadňované pri bodovom hodnotení. V mnohých prácach to boli svedomito vyhotovené herbárové položky, kresbičky, rôzne drobné výrobky tematicky zamerané na liečivé rastliny, kvalitné fotografie, ktoré boli dokonca v jednom prípade aj napálené na k práci priloženom CD-čku.

K vašim prácam máme niekoľko postrehov a pripomienok. V prvom rade musíme zdôrazniť, že ide o súťaž jednotlivcov. Prišli nám aj práce, ktorých autormi boli dvaja, prípadne viacerí žiaci. V tomto ročníku súťaže sme ešte tieto práce akceptovali a vo výsledkovej listine sú uvedené pod menom jedného žiaka z dvojice uvedeného na spiatočnej obálke. V budúcich ročníkoch však už takéto práce zo súťaže vyradíme.

Mnohí z vás v prácach neuviedli požadované osobné údaje (napr. adresa školy a krstné meno), čo sťažilo prácu komisie, ktorá musela chýbajúce údaje získavať dodatočne telefonicky. Preto sme sa rozhodli vrátiť k osvedčeným prihláškam do súťaže, ako to bolo zaužívané v minulých ročníkoch. Prihlášky budú súčasťou nových metodicko-organizačných pokynov a po vyplnení ich priložíte k posielanej práci. V niekoľkých prípadoch chýbali aj spiatočné obálky alebo boli bez nalepených známok či dokonca spiatočnej domácej adresy. Práce, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti nebudú v budúcich ročníkoch do súťaže zaradené.

A teraz to najdôležitejšie. Prví 15 súťažiaci z každej kategórie (v kategórii M 1.–7. miesto, v kategórii S 1.–11. miesto) dostali poštou darčekový balíček plný výrobkov, ktoré pre 8. ročník súťaže Liečivé rastliny poskytli naši sponzori SLOVAKOFARMA a HERBEX. Sú to rôzne čaje, šumivé a tabletkové vitamíny, práškové nápoje, šumienky, zubné pasty a krémy s prísadou liečivých rastlín, tričká a šiltovky. Prví 3 súťažiaci z každej kategórie – víťazi súťaže dostali navyše aj hodnotné populárno-vedecké obrázkové publikácie s prírodovedným zameraním. Tak ako sme sľúbili, všetci účastníci 8. ročníka našej súťaže už dostali poštou do svojich obálok okrem vyhodnotenia súťaže aj rôzne propagačné materiály s prírodovedným a ochranárskym zameraním.

Všetkým vám gratulujeme, ďakujeme za námahu, ktorú ste vynaložili pri zostavovaní prác a tešíme sa na vašu účasť v budúcom, už 9. ročníku súťaže Liečivé rastliny.

Odborná komisia súťaže Liečivé rastliny (Bratislava, 16. 6. 2003)

Logo Miniopterus