www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v starých baniach
Malých Karpát I


Dátum: 26. 1. 2014
text Blanka Lehotská

Tento víkend pokračujeme zimným sčítaním netopierov v 2 opustených banských dielach v Malých Karpatoch. Sú to lokality, ktoré môžme považovať za tradičné zimoviská podkovára malého (Rhinolophus hipposideros). Svojou početnosťou nás milo potešil aj tento rok. Zimujúce podkováre boli zoskupené do viacerých kolónii, z ktorých najväčšiu tvorilo 123 jedincov. Okrem podkovárov sme tu zaznamenali aj jedného netopiera obyčajného (Myotis myotis) a viaceré uchane čierne (Barbastella barbastellus). Na jednej uchani čiernej sme si všimli aj výrazný biely fľak na inak tmavej strsti, ktorý je dôsledkom parciálneho albinizmu tohto jedinca.

Autor fotografií:
Blanka Lehotská

Vo vstupnej časti štôlne

 

Kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Fotografovanie netopiera visiaceho na drôte

 

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

Miesta so zachovanou výdrevou

 

Časť kolónie podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Neobvyklé "objatie" hibernujúcich podkovárov

 

Netopier veľký (Myotis myotis)

 

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) - parciálny albín

 

Hnojník (Coprinus sp.)

Logo Miniopterus