www.miniopterus.sk   

Zimné sčítanie netopierov v starých baniach
Malých Karpát III


Dátum: 31. 1. 2014
text Blanka Lehotská

Zimné sčítanie netopierov je v plnom prúde a my pokračujeme kontrolou ďalších troch štôlní. Celkove sme v nich tentoraz zaznamenali výskyt 6 druhov netopierov, z ktorých najpočetnejším bol podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Viacerými zimujúcimi jedincami bol zastúpený aj netopier veľký (Myotis myotis) a netopier vodný (Myotis daubentonii). K ďalším zisteným druhom patrili netopier riasnatý (Myotis nattereri), netopier fúzatý (Myotis mystacinus) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus). Cestou do Bratislavy navštevujeme ešte dve menšie štôlne, pričom v jednej z nich nachádzame uchane čierne (Barbastella barbastellus) a ucháča sivého (Plecotus austriacus).

Autor fotografií:
Blanka Lehotská

Vyhľadávanie netopierov v štôlni

 

Malá kolónia podkovárov malých (Rhinolophus hipposideros)

 

Podkovár malý s deravým krídlom

 

Netopier veľký (Myotis myotis)

 

Netopier vodný (Myotis daubentonii)

 

Netopier riasnatý (Myotis nattereri)

 

Netopier fúzatý (Myotis mystcinus)

 

Huba vytvorená na uhynutom hmyze

 

Ručne razené štôlne

 

Podkovár malý s kožovitým výrastkom na nohe

 

Netopier vodný (Myotis daubentonii) pokrytý kvapôčkami vody

 

Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

Netopier veľký (Myotis myotis)

Logo Miniopterus