www.miniopterus.sk   

Prednáška a odchyt netopierov pre študentov PRIF UK


Dátum: 20. 5. 2014
Autor textu: Roman Lehotský

Už tradične pripravujeme pre vysokoškolákov druhých ročníkov environmentálnych a učiteľských študijných odborov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prednášku a odchyt netopierov v pohorí Burda. Je súčasťou ich terénnych cvičení. Najprv študenti absolvujú prednášku s prezentáciou, počúvaním hlasov netopierov a premietnutím krátkeho filmu. Zatiaľ na inom mieste súbežne realizujeme odchyt netopierov. Študenti tak majú možnosť sa po prednáške a krátkom presune naživo oboznámiť s viacerými druhmi netopierov a vyskúšať si ich určovanie. Spolu sa nám tento rok podarilo odchytiť 5 druhov netopierov: podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier veľký (Myotis myotis), netopier vodný (Myotis daubentonii), netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii) a netopier riasnatý (Myotis nattereri). V neskorých večerných hodinách sa potom všetci vraciame späť na ubytovanie.

Autor fotografií:
Roman Lehotský

Siete natiahnuté na odchyt netopierov

 

Netopiere sú krátkodobo umiestené v plátených vreckách

 

Zistené údaje sa starostlivo zapisujú

 

Záujem študentov o živé netopiere je vždy veľký

 

Vypúšťanie netopiera veľkouchého (Myotis bechsteinii)

Logo Miniopterus