www.miniopterus.sk   

Akcia
"Pomoc ropuchám pri jarných migráciách"
na Železnej studienke v Bratislave

text: Blanka a Roman Lehotskí

Vznik a cieľ akcie

K najväčšiemu úhynu ropúch na území Bratislavy dochádzalo na Železnej studienke, známej oddychovej a rekreačnej oblasti. Pod kolesami áut tu končilo každoročne veľké množstvo žiab. Tento problém sa rozhodli riešiť bratislavskí ochranári v akcii "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách".

Akcia "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" bola vyhlásená Ústredným výborom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ÚV SZOPK) k 1. marcu 1986. Jej cieľom je zabezpečenie ochrany ropúch a čiastočne aj skokanov v oblasti Železnej studienky.

Opis lokality

Železná studienka sa nachádza na južnom okraji CHKO Malé Karpaty v Hornej Mlynskej doline a preteká ňou potok Vydrica. V strednej časti toku tento potok zásobuje vodou štyri rybníky (R1-R4, číslované smerom od prameňa).

V blízkosti hlavného toku sa nachádzajú aj studničky, pramene a zamokrené plochy. Podľa jednej zo studničiek dostala táto oblasť svoje pomenovanie - Železná studienka. Lokalita sa nachádza na území Hlavného mesta SR Bratislavy.

Možnosti riešenia

Najúčinnejším opatrením ako zabrániť úhynu žiab v oblasti Železnej studienky by samozrejme bola v čase migrácie úplná uzávierka cestnej komunikácie. Nachádza sa tu však sanatórium, lesná správa, seizmologická stanica, reštauračné a občerstvovacie zariadenia. Zároveň je tu zabezpečená doprava návštevníkov autobusmi MHD. Z uvedených dôvodov preto nie je v súčasnosti možné vstup všetkým motorovým vozidlám zakázať.

Aspoň sezónne v čase migrácie obojživelníkov sa tu so súhlasom Dopravného inšpektorátu umiestňuje dopravná značka "Zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám". Jej platnosť je spravidla od 20. marca do 20. apríla príslušného roku. Na vstup do oblasti Železnej studienky je však udelených množstvo výnimiek. Navyše je tento zákaz vjazdu vodičmi často porušovaný. Kontrolu motorových vozidiel tu zabezpečujú príslušníci polície na koňoch.

Jedným z najúčinnejších opatrení by mohlo byť na Železnej studienke vybudovanie špeciálnych podchodov s navádzacím zariadením, ktoré umožňujú bezpečný prechod žiab popod cestu. U nás však zatiaľ nie je na takéto riešenie dostatok financií.

Z uvedeného vyplýva že v súčasnosti je na Železnej studienke možné problém úhynu žiab na vozovke najefektívnejšie riešiť len každoročným budovaním záchytných zábran, spoza ktorých sa ropuchy zbierajú a ručne prenášajú do rybníkov.

Priebeh akcie

Oblasť Železnej studienky bola pre potreby ochrany migrujúcich žiab rozdelená na 8 úsekov, ktorých hranice sú pre ich výhodnosť dodnes nezmenené. Sú to úseky: S-R1, R1-R2, R2-P, P-M, M-K, K-R3, R3-R4, R4-Ž (K - Klepáč, M - mostík, P - parkovisko, R1-R4 - rybníky, S - Snežienka, Ž - železnica).

 

Samotná akcia "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave pozostáva z troch etáp: stavba zábran, zber a prenášanie ropúch do rybníkov a odstránenie zábran. Po týchto etapách nasleduje záverečné vyhodnotenie akcie.

Stavba zábran

Na zábrany sa používa červená elektrikárska fólia. Stavba zábran prebieha nasledovne. Najprv je potrebné vykopať jarok, do neho sa potom zvisle umiestni fólia vysoká 30-35 centimetrov a pomocou drevených zašpicatených kolíkov sa postupne pripevňuje. Na výrobu kolíkov sa používa popadané drevo z okolitého lesa. Na koncoch zábran sa zvyknú vykopať záchytné jamy, hlboké približne 30 cm.

Zo skúseností vyplynulo, že pravdepodobne najúčinnejšie je, ak sa dávajú vždy dva kolíky oproti sebe s malým posunom, jeden z jednej strany fólie, druhý z druhej tak, aby po upevnení fólie došlo k miernemu esovitému prehnutiu tejto fólie. Takéto dvojice kolíkov je vhodné umiestňovať vo vzdialenosti 30-50 cm v závislosti od členitosti terénu. Po pevnom prichytení fólie sa spodná časť fólie zahrnie hlinou, aby sa zamedzilo podhrabaniu alebo podlezeniu migrujúcich jedincov.

Miesta, na ktorých sa inštaluje fólia sa stanovili podľa hlavných smerov migrácie. Od začiatku akcie sa fólia naťahuje pozdĺž tretieho rybníka a pri Rotunde. V roku 1991 sa prvý raz vybudovali zábrany aj pozdĺž prvého rybníka, kde dovtedy dochádzalo k veľmi veľkému úhynu. Tieto zábrany sa tu osvedčili a preto boli v ďalších rokoch natiahnuté na ešte dlhšom úseku. Neskôr boli zábrany natiahnuté aj pozdĺž takmer celého druhého rybníka.

Ako dôkaz účinnosti vybudovaných zábran uvádzame údaje získané na úseku R1-R2 v rokoch 1990-1995. Z uvedenej tabuľky vidieť, že počet ropúch zachytených zábranami, v závislosti od zväčšujúcej sa dĺžky zábran, sa výrazne zvýšil. Taktiež došlo k zníženiu počtu ropúch nájdených na ceste.

ROK DĹŽKA ZÁBRAN ROPUCHY ZACHYTENÉ ZÁBRANAMI ROPUCHY ŽIVÉ NA CESTE ROPUCHY USMRTENÉ NA CESTE
1990 bez 0 217 399
1991 1/3 úseku 676 1437 328
1992 2/3 úseku 2542 777 365
1993 celý úsek 3480 742 52
1994 celý úsek 4305 240 27
1995 celý úsek 5029 300 60

Zber a prenos ropúch

Druhou, časovo najnáročnejšou etapou samotnej akcie je zber a prenos zozbieraných ropúch cez komunikáciu. Každoročne sa organizujú hliadky dobrovoľníkov, ktoré sa môžu telefonicky prihlasovať do vytvoreného časového harmonogramu. Ich úlohou je zber a prenos živých jedincov spoza zábran a z cesty. Ropuchy sa chytajú priamo do ruky bez použitia iných pomôcok. Na prenášanie migrujúcich jedincov sa používajú plastové vedrá. Taktiež sa odstraňujú mŕtve jedince z vozovky.

O počte zachránených a usmrtených jedincov sa každoročne vedie presná evidencia. Zistené údaje sa zapisujú do špeciálnych záznamníkov. Do nich sa zaznamenáva, na ktorom z ôsmich úsekov bol jedinec nájdený, či sa jednalo o samčeka, samičku alebo párik a či bol živý alebo mŕtvy. V prípade, že sa jednalo o živého jedinca sa v zázname zároveň uvedie, či bol nájdený za zábranou alebo na ceste.

Každá hliadka musí mať zo sebou minimálne dve plastové vedrá. Do jedného vedra sa zbierajú samčekovia a do druhého páriky a samostatné samičky. Samčekov nemôžme dať do jedného vedra spolu s párikmi, lebo by sa mohli viacerí samci prichytiť na jednu samičku. Ak by sa takýto zhluk dostal do vody, mohlo by dôjsť k usmrteniu samičky. V takýchto prípadoch je potrebné ostatných samcov opatrne odstrániť a nechať tam len jedného. Platí to aj v prípade nálezu takéhoto zhluku na okraji rybníka.

Zozbierané žaby prenášame vždy do najbližšieho rybníka, čo je potrebné bezpodmienečne dodržiavať!

Odstránenie zábran a záverečné vyhodnotenie akcie

Ku koncu migrácie, keď už väčšina ropúch migruje späť z rybníka do lesa je potrebné fólie odstrániť. Toto je cieľom záverečnej etapy - odstránenia zábran. Ak by sme túto etapu zanedbali, zabránili by sme tak dospelým jedincom rozliezť sa do širokého okolia. Niektoré jedince sa vracajú z rybníka už v čase, kedy ešte iné migrujú do vody. Preto je potrebné dôkladne sledovať priebeh migrácie a čo najpresnejšie stanoviť termín odstránenia zábran.

Zistené čiastkové údaje zapisované do záznamníkov sa po skončení akcie štatisticky vyhodnocujú.

Výsledky

Zatiaľ čo v prvých rokoch akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke sa kládol dôraz predovšetkým na samotný prenos ropúch cez vozovku, postupne sa zdokonaľovala stavba zábran, zväčšovali sa úseky, na ktorých boli zábrany postavené a do akcie sa postupne zapájalo viac a viac pomocníkov - nadšencov z radov verejnosti. V súčasnosti sa fólia buduje na troch úsekoch s celkovou dĺžkou 1175 metrov.

Zo štatistického vyhodnotenia jednotlivých ročníkov vyplýva, že počet zachránených ropúch sa v priemere pohybuje v rozmedzí 6-10 tisíc. Tieto počty čiastočne kolísajú. Pomer usmrtených a zachránených ropúch v prvých rokoch akcie bol takmer jedna k jednej. V posledných rokoch tvoria usmrtené ropuchy len cca 3 % z celkového počtu zaznamenaných žiab. Aj z týchto čísel vidieť praktický prínos tejto akcie.

Migrácia ropúch trvá na tejto lokalite zhruba 2 týždne a jej dĺžka je vo veľkej miere závislá od počasia (predovšetkým od teploty a vlhkosti). Najrýchlejšie prebehla migrácia v roku 1988, a to za 9 dní. Najpomalšie v rokoch 1989 a 1993.

Účastníci

Z doteraz uvedených čísel a komentára vidíme, zreteľný prínos akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na lokalite Železná studienka z hľadiska ochrany prírody. Nemenej významnú úlohu zohráva akcia aj v environmentálnej výchove. Do jednotlivých etáp akcie sa každoročne zapájajú členovia rôznych záujmových krúžkov, žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl a široká verejnosť. Táto akcia pomáha vypĺňať medzery v environmentálnej výchove, ktorá v zodpovedajúcej forme a rozsahu stále chýba.

Pre väčšinu Bratislavčanov je to jediná známa akcia z oblasti praktickej ochrany prírody, ktorá sa uskutočňuje na území Hlavného mesta SR a ako taká si počas svojho trvania získala množstvo prívržencov.

Na tomto mieste chceme poďakovať všetkým, jednotlivcom ale aj organizáciám, ktorí sa akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave, za 15 rokov jej trvania aktívne zúčastnili alebo prispeli vo významnej miere nejakým iným spôsobom k jej úspešnému priebehu. Sú to:

  • členovia organizácií: Aspekt, Centrum voľného času Bratislava I, Daphne, Dúha (Carrigo, Čierny drozd, Kamzíci, Malajskí tigri, Sokolíci, Vlčia svorka), Ekoiuventa (Geologický krúžok, Prírodovedný krúžok, Krúžok ochrancov prírody, Zoologický krúžok), Energia 2000, Klub Kontiki, Liga lesnej múdrosti, Ľudia proti rasizmu, Prírodovedný klub Devínska Nová Ves, Skautské oddiely (č. 2, 10, 11, 16, Modra), Sloboda zvierat, Strom života, Za Matku Zem, Zelený dom, ZO SZOPK č. 10,
  • žiaci základných a stredných škôl: ZŠ Drieňová, ZŠ Dubová, ZŠ Dudova, ZŠ Dunajská, ZŠ Grösslingova, ZŠ I. Bukovčana, ZŠ Lachova, ZŠ Majerníkova, ZŠ Nobelovo nám., Škola pre mimoriadne nadané deti, Gymnázium Bilíkova, Gymnázium Dunajská, Gymnázium Haanova, Gymnázium Metodova, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium Tilgnerova, Pegagogická a sociálna akadémia, Stredná súkromná veterinárna škola,
  • študenti vysokých škôl: Prírodovedecká fakulta UK (odbory Environmentalistika, Biológia, Geológia), Lekárska fakulta UK,
  • široká bratislavská verejnosť,
  • médiá: Bratislavské noviny, Elektrón, Elektrón-Zenit, Hlas ľudu, Interné informácie bratislavských ochranárov, Meridian, Mladý svět, Národná obroda, Nový čas, Práca, Pravda, Slovenka, SME, Stop Auto-moto revue, The Prague Post, Večerník, Život, Slovenský rozhlas, Rakúsky rozhlas, Rádio Regina, Rádio Twist, Rádio Expres, Slovenská televízia, Markíza, Regionálna televízia Nové Mesto, TV Global, Maďarská televízia, Petržalská televízia, TASR, ČTK a changenet.sk,
  • finančná a materiálna podpora: Hydrovrt, GEF, Nadácia otvorenej spoločnosti, Soroptimist International - Club Bratislava, Jacobs Suchard Figaro, Fluid, ComPress, JEK Print Serigraphy.

 

Logo Miniopterus