www.miniopterus.sk   

Naši partneri

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK)

 
je dobrovoľné neziskové združenie občanov, skupín a organizácií, vytvorené v záujme ochrany prírody, krajiny a starostlivosti o životné prostredie a v záujme hľadania spôsobov trvalo udržateľného života. Vzniklo v roku 1969. Má vytvorené základné organizácie, ktoré pôsobia na základe územného alebo záujmového princípu.
 Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON)

 
je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje profesionálnych aj neprofesionálnych záujemcov o ochranu a výskum netopierov s cieľom prispieť k ich aktívnej ochrane a k ochrane ich biotopov. Bola založená v roku 1998.
 


Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON)

 
je mimovládna organizácia so sídlom v Prahe, ktorá sa zaoberá výskumom a ochranou netopierov v Českej republike. Bola založená v roku 1991 a združuje profesionálnych i amatérskych chiropterológov. Poskytuje poradenské služby v oblasti ochrany netopierov.
 Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)

 
združuje záujemcov o poznávanie, výskum, dokumentáciu, registráciu a ochranu krasu a jaskýň na Slovensku. Založená bola v roku 1949 a v súčasnosti v nej pôsobí 43 jaskyniarskych skupín.
 Správa slovenských jaskýň (SSJ)

 
je odborná organizácia ochrany prírody zabezpečujúca ochranu a prevádzku sprístupnených jaskýň v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1969 a jej činnosť bola obnovená v roku 1990. Podieľa sa aj na metodickom usmerňovaní starostlivosti o krasovú krajinu a ostatné jaskyne v Slovenskej republike. Jej sídlom je Liptovský Mikuláš.
 Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR)

 
je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, prostredníctvom ktorej Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečuje ochranu prírody a krajiny na princípoch ochrany biologickej a krajinnej diverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Zriadená bola v roku 1996.
 


Environmentálna poradňa Studnička

 
je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je prispieť k formovaniu pozitívneho vzťahu ľudí k prírode a životnému prostrediu a usmerniť ich činnosti v duchu filozofie ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja. Vznikla v roku 2001 a sídli v Bratislave.
 


Zoologická záhrada Bratislava

 
bola otvorená 9. mája 1960. Zabezpečuje chov exotických a chránených živočíchov. V súčasnosti sa v nej chová 143 druhov.
 Sloboda zvierat

 
je celoslovenská organizácia pre ochranu zvierat a ich pohody (welfare), ktorá pracuje formou kampaní, zmeny legislatívy, výchovy a osvety a priamou záchranou zvierat v útulkoch pre zvieratá. Bola založená v roku 1992.

Logo Miniopterus