www.miniopterus.sk   

Mapovanie netopierov v pohorí Burda a okolí


Obdobie: 1995-2006

Orografické celky: Burda (420), Ipeľská pahorkatina (805)

Použitá metodika: zimné sčítanie netopierov, kontrola podkrovných priestorov, netting

Počet preskúmaných lokalít: 5 štôlní, 6 pivníc, 10 podkroví

Z toho pozitívnych lokalít: 5 štôlní, 2 pivnice, 1 podkrovie

Druhy zistené v zimnom období: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis bechsteinii, Myotis nattereri, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus/brandti, Myotis daubentonii, Eptesicus serotinus, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus

Druhy zistené v podkrovných priestoroch: Myotis myotis, Eptesicus serotinus

Druhy odchytené počas nettingu pred vchodmi do štôlní: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis nattereri, Myotis mystacinus, Myotis daubentonii, Eptesicus serotinus, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus

Účastníci: R. Antoška, B. Bogár, M. Brinzík, J. Kandl, B. Kollerová, M. Lachová, B. Lehotská, R. Lehotský, J. Lysý, M. Mikulová, M. Noga, M. Regec, J. Taliga

Perspektívy:

Výber fotografií:
foto Roman Lehotský

Logo Miniopterus