www.miniopterus.sk   

Výročná členská schôdza


Dátum: 14. - 16. 12. 2007
text Roman Lehotský

Už tradične sa v decembri konala výročná členská schôdza ZO SZOPK Miniopterus. Prvý večer sme začali premietaním fotografií z individuálneho cestovania našich členov po zahraničí. Virtuálne sme tak navštívili Taliansko, Turecko, Rumunsko, ale aj Brazíliu.

Na druhý deň sme doobeda uskutočnili zimné sčítanie netopierov na troch zimoviskách. Spolu sme zaznamenali 6 druhov netopierov: podkovára malého (Rhinolophus hipposideros), netopiera obyčajného (Myotis myotis), netopiera veľkouchého (Myotis bechsteinii), netopiera vodného (Myotis daubentonii), uchaňu čiernu (Barbastella barbastellus) a ucháča svetlého (Plecotus auritus). Po návrate do chaty sme sa najedli, zhodnotili činnosť za rok 2007 a naplánovali aktivity na rok 2008. Medzi ne bude patriť zimné sčítanie netopierov v Malých Karpatoch a Strážovských vrchoch čiastočne v spolupráci so Správou slovenských jaskýň, 23. ročník akcie Pomoc ropuchám pri jarných migráciách na Železnej studienke v Bratislave v spolupráci so ŠOP SR, 2. chiropterologický splav Hrona, poznávacia akcia do nesprístupnených jaskýň Moravského krasu, 12. ročník Európskej noci netopierov v spolupráci so ZOO Bratislava a jesenné odchyty netopierov pred vybranými chiropterologicky významnými jaskyňami. Pokračovať budeme aj v projekte Netopieria záchranka.

Po ukončení oficiálnej časti nasledovalo premietanie fotografií z našich spoločných akcií. Súčasťou večera bolo aj riešenie logických úloh, napríklad zostrojenie zariadenia zo stanovených pomôcok, ktoré dokáže udržať guľku čo najdlhšie v pohybe s presne stanoveným cieľom. Záver večera tradične patril ohňostroju. Posledný deň sme sa už len zbalili, upratali chatu a vrátili sa domov.

Výber fotografií:
foto Blanka Lehotská a Roman Lehotský

Miesto konania výročnej členskej schôdze

 

Naši členovia

 

Ďalší naši členovia

 

Náš člen a hosť

 

Vyhľadávanie netopierov na zimovisku

 

Netopier obyčajný (Myotis myotis)

 

Netopier vodný (Myotis daubentonii)

 

Ucháč svetlý (Plecotus auritus)

 

Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) na zimovisku

 

Vo vchode do ďalšieho zimoviska netopierov

 

Uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) - vľavo
a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

 

Budovanie "guľôčkového sklzu"

 

Súťažné družstvo pri svojom dokončenom "guľôčkovom sklze"

 

Iný spôsob riešenia tej istej úlohy

 

Víťazné družstvo pri svojom "guľôčkovom zariadení"

 

Záver patril tradičnému ohňostroju

 

Účastníci akcie:
Roman Antoška, Branislav Bogár, Zuzana Gombiková, Michal Hatala, Zuzana Jančovičová, Juraj Kandl, Blanka Lehotská, Roman Lehotský, Juraj Lysý

Logo Miniopterus