www.miniopterus.sk   

Zhodnotenie akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" v roku 2014


Dátum: 30. 3. 2014
text Roman Lehotský

Tento rok bola mimoriadne teplá zima, ale aj jar. Preto sa zábrany začali stavať o týždeň skôr. Ropuchy začali migrovať už 16. marca, čo je oproti predchádzajúcim rokom približne o dva týždne skôr. Hlavná migrácia prebehla od 17. do 25. marca, takže trvala len 9 dní. Najviac žiab, vyše 1500, za jeden deň premigrovalo 21. marca, kedy migrácia dosiahla svoj vrchol. Prvé samice začali z rybníkov migrovať naspäť do lesa už 24. marca. Celkove sa počas 29. ročníka akcie Pomoc ropuchám pri jarných migráciách na Železnej studienke v Bratislave prenieslo takmer 5200 žiab. Organizátormi tohto podujatia je Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK Miniopterus) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR - Správou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty (ŠOP SR - Správa CHKO Malé Karpaty). Akcie sa tento rok zúčastnilo takmer 400 účastníkov, pričom väčšinu prenášačov tvorili deti a mládež. Okrem verejnosti, členov skautského oddielu z 1. zboru Baden-Powella, či priaznivcov geocachingu, to boli predovšetkým deti z MŠ Gorazdova 6 a MŠ Timravina 8, žiaci bratislavských základných škôl Cádrova 23, Hlboká cesta 4, Tilgnerova 14, Grösslingová 48, Veternicová 20 a British International School, ale aj vysokoškoláci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Autor fotografií:
Roman Lehotský

Párik migrujúcich ropúch bradavičnatých (Bufo bufo)

 

Detailný pohľad na hlavu samičky

 

Ropuchy bradavičnaté majú zlaté oči

Logo Miniopterus